Co należy uwzględnić w roszczeniu o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości?

Głównymi czynnikami wpływającymi na wysokość odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości jest: wartość rynkowa nieruchomości, szczególne lub wyjątkowe cechy nieruchomości, której wywłaszczenie będzie dotyczyć oraz kryteria stosowane przy ustalaniu, czy wywłaszczenie jest w ogóle uzasadnione. Wniosek o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości powinien zawierać szczegółowe informacje o nieruchomości. Ważne jest, by podać jak najwięcej informacji, gdyż pomoże to ocenić wartość i zakres odszkodowania, które ma być przyznane.

Wartość odszkodowania za wywłaszczenie

Wartość odszkodowania ustala się, obliczając wartość rynkową nieruchomości, której dotyczy wywłaszczenie, w momencie przeniesienia jej na rzecz rządu. Posiadacz roszczenia o wywłaszczenie może zdecydować się na obliczenie innej wartości rynkowej, ale będzie to wartość stosowana we wszystkich kolejnych postępowaniach sądowych. Wartość rynkową oblicza się na podstawie aktualnej ceny rynkowej dla danego rodzaju wywłaszczonej nieruchomości, stanu nieruchomości oraz czasu, jaki upłynął od powiadomienia o wywłaszczeniu do przeniesienia własności. Wartość rynkowa nie jest tożsama z wartością godziwą, czyli taką, według której kupujący lub sprzedający zwykle wycenia nieruchomość. Wartość godziwą określa się zazwyczaj w procesie wyceny, w którym bierze się pod uwagę różne czynniki, takie jak aktualna cena rynkowa podobnych nieruchomości oraz stan nieruchomości.

Proces wyceny pozwala na dokładniejsze określenie wartości godziwej niż tylko na podstawie ceny zakupu nieruchomości. Cechy charakterystyczne nieruchomości i zakres oddziaływania na nią projektu inwestycyjnego będą odgrywać kluczową rolę w ustalaniu odszkodowania za wywłaszczenie. Na przykład położenie nieruchomości i jej bliskość do infrastruktury lub innego terenu będącego częścią projektu będzie miało duże znaczenie przy ustalaniu wysokości odszkodowania. Należy także wziąć pod uwagę zakres, w jakim projekt wpłynie na nieruchomość. Wartość nieruchomości jest tylko jednym z elementów równania przy ustalaniu odszkodowania za wywłaszczenie.

Kryteria stosowane do ustalenia, czy wywłaszczenie jest w ogóle uzasadnione

Sądy rozpatrują również wysokość odszkodowania za wywłaszczenie oraz inne czynniki, aby ustalić, czy spełniono wymóg dotyczący wysokości odszkodowania. W wielu sprawach o wywłaszczenie rząd składa wniosek o wywłaszczenie i czeka na zatwierdzenie wywłaszczenia przez sędziego. Jeśli sędzia zatwierdzi wywłaszczenie, rząd będzie musiał wypłacić odszkodowanie, a następnie przejąć własność nieruchomości. Jeśli sędzia nie zatwierdzi wywłaszczenia lub jeśli odszkodowanie jest niewystarczające, osoba, której nieruchomość została wywłaszczona, może złożyć pozew i starać się uzyskać odszkodowanie za nieruchomość, wnosząc sprawę do sądu przeciwko rządowi.